ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره های CAMPTIA

+NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/09/09 شروع کلاس : 1396/09/09 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/07/27 شروع کلاس : 1396/07/27 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/07/10 شروع کلاس : 1396/07/15 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/06/26 شروع کلاس : 1396/06/26 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/06/17 شروع کلاس : 1396/06/17 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/06/10 شروع کلاس : 1396/06/10 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/05/27 شروع کلاس : 1396/05/27 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/05/21 شروع کلاس : 1396/05/21 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/05/19 شروع کلاس : 1396/05/19 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/05/19 شروع کلاس : 1396/05/19 شهریه دوره : 25,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه