ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره های سیسکو

CCNA 50 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/11/26 شروع کلاس : 1396/11/26 شهریه دوره : 990,000 تومان CCNA 50 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/08/11 شروع کلاس : 1396/08/11 شهریه دوره : 990,000 تومان (CCNP (R&S 130 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/05/06 شروع کلاس : 1396/05/06 شهریه دوره : 2,250,000 تومان CCNA 50 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/04/22 شروع کلاس : 1396/04/22 شهریه دوره : 990,000 تومان CCNA SECURITY 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/04/16 شروع کلاس : 1396/04/16 شهریه دوره : 730,000 تومان CCNA 50 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/01/20 شروع کلاس : 1396/01/22 شهریه دوره : 990,000 تومان CCNA 50 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/11/07 شروع کلاس : 1395/11/07 شهریه دوره : 790,000 تومان CCNA SECURITY 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/10/07 شروع کلاس : 1395/10/07 شهریه دوره : 730,000 تومان (CCNP (R&S 130 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/08/20 شروع کلاس : 1395/08/20 شهریه دوره : 2,250,000 تومان CCNA SECURITY 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/07/03 شروع کلاس : 1395/07/03 شهریه دوره : 730,000 تومان CCNA SECURITY 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/05/01 شروع کلاس : 1395/05/01 شهریه دوره : 730,000 تومان CCNA 50 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/04/23 شروع کلاس : 1395/04/24 شهریه دوره : 790,000 تومان CCNA 50 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/04/21 شروع کلاس : 1395/04/22 شهریه دوره : 790,000 تومان (CCNP (R&S 130 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/02/30 شروع کلاس : 1395/02/30 شهریه دوره : 2,250,000 تومان CCNA VOICE 50 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/01/31 شروع کلاس : 1395/02/05 شهریه دوره : 750,000 تومان CCNA SECURITY 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/01/27 شروع کلاس : 1395/01/28 شهریه دوره : 730,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه